حمل وسایل اداری و تجاری

حمل وسایل اداری و تجاری

حمل وسایل اداری و تجاری
حمل وسایل اداری و تجاری وانت تلفنی آسایش آماده جابجایی کلیه بارهای تمام موسسات و شرکت های خصوصی و دولتی می باشد . یکی از عمده فعالیت های ما در مناطق مختلف تهران جابجایی تجهیزات و وسایل اداری و تجاری سازمان های دولتی و خصوصی ، ادارات و شرکت های داخل تهران و اطراف تهران می باشد . با توجه به میزان تجهیزات شما وانت تلفنی تهران اسایش وسیله نقلیه متناسب با ان و همچنین نیروی مورد نیاز را ارسال می نماید تا مشکل و خللی در روند انتقال وسایل شما صورت نگیرد . همچنین ما با بیمه بارهای شما سلامت انتقال آنها را تضمین میکنیم . از مهمترین مسایلی که در جابجایی وسایل اداری و تجاری باید به ان دقت کرد بسته ...
توضیحات بیشتر